Writings

Shri Gulabrao Maharaj wrote about 139 books (some of them left unfinished) in his short life. Here is a list of the books arranged by topic. The books were later published as volumes called ‘Yashti’. In this list, the Yashti number is given in parentheses, as य 1, य 2, etc. Books in Sanskrit are marked as (सं). Some of these are available for download on the Resources page.

(सूत्रग्रंथ)

1. अंतर्विज्ञानसंहिता (य 16) (सं)

2.  ईश्वरदर्शनम् (य 16) (सं)

3. समसूत्री (य 16) (सं)

4. दुर्गातत्त्वम् (य 16) (सं)

5. काव्यसूत्रसंहिता (य 16) (सं)

6. शिशुबोधव्याकरणम् (य 16) (सं)

7. न्यायसूत्राणि (य 16) (सं)

8. एकादशीनिर्णयः (य 16) (सं)

9. पुराणमीमांसा (य 16) (सं)

(आकर ग्रंथ‌)

10. संप्रदायसुरतरु Part 1 & 2 (य 11)

(Commentaries)

11. नारदीयभक्त्यधिकरणन्यायमाला संस्कृतभाष्यं च (य 16) (सं)

12. नारदीयभक्तिसूत्रभाष्य (य 14)

13. प्रियलीलामहोत्सव 1 (भागवतभाष्य) आमंत्रणविलास (य 3)

14. प्रियलीलामहोत्सव 2 (भागवतभाष्य) आगमनविलास (य 14)

15. श्रीधरोच्छिष्टपुष्टिः (य 16) (सं)

16. श्रीधरोच्छिष्टपुष्टिलेशः (य 16) (सं)

17. ब्रह्मसूत्रव्याख्या (य 15)

18. निगमान्तसुभा (य 15)

19. ब्रह्मसूत्रांवर निरूपणे (य 18)

20. भगवद्गीतासंगति (य 1)

21. मनोहारिणी (य 19) (हिंदी)

22. गीत निरूपणे – शांताराम (य 17)

23. गीत प्रवचने – अन्नपूर्णा आईस (य 17)

24. ऐश्वर्यार्थदीपिका (ईश्वरगीता) (य 15)

25. षट्पदध्वनिः (य 15)

26. ईशावास्योपनिषद् (य 15)

27. ऋग्वेदटिप्पणी (य 16) (सं)

28. चौसष्टी (Based on Ch. 1 of अमृतानुभव) (य 1)

29. चिरंजीवपदाभ्यास (य 2 पू)

30. बालवासिष्ठ (य 16) (सं)

31. योगवासिष्ठ तत्त्व (य 17)

32. योगवासिष्ठ निरूपणे (For Mother Rangutai) (य 18)

(शास्त्रग्रंथ)

33. सुखवरसुधा (य 13‌)

34. वेदान्तपदार्थोद्देशदीपिका (य 13)

35. शास्त्रसमन्वयः (य 16) (सं)

36. आगमदीपिका (य 16) (सं)

37. युक्तितत्त्वानुशासनम् (य 16) (सं)

38. प्रेमनिकुंज (य 10)

39. शांतिसुधाकर (य 2 पू)

40. वेदान्तप्रक्रियासमुच्चय (य 15)

41. वेदान्तनिरूपण (य 15)

42. तत्त्वबोधः (य 16) (सं)

43. षड्दर्शनलेशसंग्रहः (य 16) (सं)

(On Bhakti)

44. भक्तिपदतीर्थामृत (तत्त्वमसि) (य 1)

45. निगमान्तपथसंदीपक (य 1)

46. भगवद्भक्तिसौरभ (य 2 उ)

47. प्रीतिनर्तन (य 2 उ)

48. नित्यतीर्थ (य 2 पू)

49. प्रिया पाहुणेर (य 2 पू)

50. भक्तितत्त्वविवेक (य 16) (सं)

51. प्रियप्रेमोन्माद (य 16) (सं)

52. गोपिकापादपीयूषलहरी (य 15)

53. गोविन्दानन्दसुधा (य 2 उ) (सं)

54. कान्तकान्तावाक्यपुष्पम् (य 1/य 16) (सं)

(On Yoga)

55. निदिध्यासनप्रकाश (य 1)

56. ध्यानयोगदिवाकर (य 2 उ)

57. सोपानसिद्धि (य 2 पू)

58. हिरण्ययोग (स्वप्नयोग) (य 15)

59. योगांगयमलक्षण (य 15)

60. योगप्रभाव (पद्य) (य 15)

61. योगप्रभाव (गद्य) – 44 सूत्रे (य 20)

62. ज्ञानेश्वरा कुंडलिनी निरूपण (य 15)

(सांख्य)

63. सांख्यसुरेन्द्र : कपिलसूत्र ओव्या (य 14)

64. सांख्यसुरेन्द्र  (गद्य) (य 17)

65. सांख्यतत्त्व सूत्रविचार (य 15)

66. सांख्यसार – एक निबंध (य 15)

67. सांख्यसार (य 18/य 14)

68. सांख्यकारिका निरूपण (य 18)

(Music)

69. छंदप्रदीप (य 15)

70. गानसोपान (य 15)

(Ayurveda)

71. मानसायुर्वेद (य 16) (सं)

72. मानसायुर्वेदावर दोन लेख (य 15)

73. भिषगिंद्रशचीप्रभा (य 16) (सं)

74. वैद्यवृन्दावन (य 18)

75. वैद्यनन्दिनी (य 18)

76. भिषग्पाटवोपपत्तिः (य 18)

(प्रकरणग्रंथ)

77. स्वमतनिर्णयः (य 16) (सं)

78. सम्प्रदायकुसुममधु (य 16) (सं)

79. सच्चिन्निर्णयः (य 16) (सं)

80. चित्तोपदेश (य 2 पू)

81. सद्वैजयंती (आर्या) (य 2 पू)

82. बाराखडी (य 2 पू)

83. त्रिकांडसार (य 2 पू)

84. प्रमाद कल्लोळ (य 15)

(Collections)

85. अभंगांची गाथा (2157) (य 9 पू)

86. पदांची गाथा (2244 पदे) (य 9 उ)

(Essays)

87. अलौकिक प्रवास (य 2 पू)

88. अमोघनिरूपण (य 2 पू)

89. बौद्ध निबंध (य 15)

90. वेदान्तनिरूपण (य 15/य 18)

91. सिद्धिसार (य 15)

92. अलौकिक व्याख्यानमाला (य 5)

93. युक्त्या (य 18)

94. गुरुचरणकौमुदी (य 18)

95. स्फुट निरूपण (नीळकंठ) (य 18)

(Dialogues and quotes)

96. साधुबोध (य 8)

97. मणिमंजुषा (य 2 उ)

98. सुवर्णकण (य 18)

99. स्वमंतव्यांशसिद्धांततुषार (य 6)

100. दुर्मतहृदयभंजन (य 15)

101. प्रश्नोत्तरे (य 15)

102. वृत्तिक्षीरसागर (य 15)

103. बालबुद्धिविवर्धिनी (य 18)

104. बोधवाक्ये (य 18)

(Letters)

105. अकरा पत्रे (य 1)

106. वीस पत्रे (य 2 उ)

107. सदतीस पत्रे (य 7)

108. चवरेचाळीस पत्रे (य 12)

109. एक पत्र (To Shri. Khapre) (य 15)

110. एक पत्र (To Shri. Kurya bhai) (य 18)

(Folk songs)

111. स्त्रीगीते (5 अध्याय) (य 2/य 4)

112. स्त्रीगीतसंग्रह (1092 गीते) (य 4)

113. तुम्बडी (य 2 पू)

114. रुक्मिणी स्वयंवर (लावणी) (य 9 उ)

115. रुक्मिणीचे पत्र (य 9 उ)

(Hymns)

116. ज्ञानेश्वर-मातृ-पितृ-भावनाष्टक (य 2 उ)

117. कृष्णपंचपदी (य 2 पू)

118. गुरुपंचपदी (य 2 उ)

(Biographies, stories)

119. आत्मचरित्र (य 15)

120. सूचना प्रकरण (य 1)

121. सूचना प्रकरण (य 2 उ)

122. सूचना प्रकरण (य 3)

123. अभंगात्मक 19 आख्याने (य 9 पू)

124. पदात्मक 7 आख्याने (य 9 उ)

125. पतिव्रताचरितामृत (य 15)

(Miscellaneous)

126. सुखपर्व (Drama based on Mahabharata) (य 15)

127. मात्रमृतपानम् (य 16) (सं)

128. पत्नीप्रेमपराग (य 2 उ)

129. नवी भाषा ‘नावंग’ (य 15)

130. नावंग शब्दकोश (य 15)

131. नावंग लिपी (य 18)

132. मोक्षपट (श्रौतक्रीडापट) (य 18)

133. हरिपाठाच्या प्रतिज्ञा (य 18)

134. हरिपाठाचा अर्थक्रम (य 18)

135. मायर्सवर टीपा (य 18)

136. शिक्षणरत्नाकर चरित्र (य 18)

137. ज्ञानपाठ (य 9 पू)

138. गायत्री अन्वयार्थ (य 1)

139. स्वसमाजनियम (य 18)

Readers may inquire about these books with the publishers whose addresses are as below:

Shri Dnyaaneshwar Madhuraadwait Saampradaayik Mandal, Dahisath, Amravati (Ph. 0721-2676307) OR Panchalatika Grantha Nyaas, 4, Atlanta, Plot No. 29, Sector 40, Nerul, Navi Mumbai 400706.

2 thoughts on “Writings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s